SPS středisko

Sportovní Středisko - ATLETIKA PORUBA

Sportovní středisko (dále SpS) bylo zřízeno při našem klubu v roce 2007 jako nástupce sportovních tříd na ZŠ Porubská.

Sportovní středisko ATLETIKA PORUBA bylo vytvořeno na základě smluvního vztahu:  

Atletika Poruba z.s. atletický klub – Český atletický svaz ČAS


Všeobecná ustanovení:

1. Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou
mládež v České republice.

2. U mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecné pohybové schopnosti a nacvičují
základní atletické dovednosti. Činnost SpS je zaměřena tak, aby děti získaly pozitivní
vztah k atletice, trénování, závodění a získaly přiměřenou výkonnost.

3. SpS připravují atlety na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), sportovních
gymnázií (SG) a ke sportovní reprezentaci.

4. Podpora programu od MŠMT je určena:

a) na sportovní přípravu talentů věkové kategorie 10 - 15 let. Podporu sportovní činnosti lze
také realizovat ve spolupráci s řediteli základních škol s využitím potenciálu těchto
zařízení,
b) na doplnění základní pohybové přípravy dětí od 6 do 9 let, které jsou zařazeny do systému
péče o pohybově nadané děti.

5. SpS zřizuje ČAS s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně talentovanou
mládež pro věkovou kategorii 6 až 15 let.


Členství v SpS

Členy SpS jsou děti ve věku od 6 do 15 let (přípravka, mladší a starší žactvo). Atleti
kategorie mladšího a staršího žactva musí být registrováni v ČAS za spolek, u něhož je
zřízeno SpS.

Sportovec, příslušný ke spolku – členu ČAS, musí být ve věku od 6 do 9 let evidován
v Registru členů a oddílů ČAS jako nový člen spolku.

Sportovec, příslušný ke spolku – členu ČAS, musí být registrován nejpozději v roce, ve
kterém dosáhne 10 let věku. Registrace sportovce znamená zápis o jeho příslušnosti ke
spolku v Registru členů a oddílů ČAS jako registrovaný atlet.

Zařazení do SpS

Do SpS mohou být zařazováni atleti kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Doporučený obsah výběrového řízení (náboru) pro starší a mladší žactvo

Výběr atletů se odvíjí od specifiky místních podmínek, měl by však obsahovat:

testování obecné pohybové výkonnosti

- 50 m z polovysokého startu (na vlastní výběh, začínáme měřit pohyb zadní nohy),
- dálka z místa,
- autový hod plným míčem 2 kg,
- vytrvalostní běh 12 min (pro výběr do SpS tj. děti ve věku 11 let se doporučuje vytrvalostní běh 6 min)
- test koordinace (dle návrhu trenéra, doporučuje se zařadit: kotoul vpřed a vzad, podlézání
zvolené překážky, přeskok zvolené překážky, slalomový běh,…). Testování obecné
pohybové výkonnosti se používá 1x ročně jako test i u všech zařazených atletů, zjištění zdravotního stavu atleta, dotazník pro zákonné zástupce na evidenčním formuláři ČAS
- údaje o dítěti (datum narození, adresa, tělesná výška, hmotnost) se souhlasem zákonného
zástupce.


Nezbytný souhlas zákonného zástupce se zařazením dítěte do SpS vyplní spolek (předepsaný formulář v evidenčním programu ČAS).

Vyplněný formulář podepsaný zákonným zástupcem eviduje spolek.Zoom gallery

Vyhodnocení náboru nebo výběrového řízení provádí spolek.

Zdravotní zabezpečení atletů SpS

a) se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu,

b) atlet SpS je výkonnostním sportovcem, který vykonává výkonnostní sport
v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrován
v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců a organizuje sportovní
soutěže,

c) součástí zdravotního zabezpečení atletů SpS jsou lékařské prohlídky (dále jen sportovní
prohlídky) a odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti,

d) každý zařazený atlet do SpS musí absolvovat před registrací vstupní sportovní prohlídku se
standardním klidovým EKG, která nesmí být starší než 3 měsíce,

e) v případě, že atlet nemá platnou vstupní sportovní prohlídku v den zařazení do SpS musí ji
absolvovat do 30 dní po zařazení do SpS, po tuto dobu atlet trénuje a účastní se soutěží na
vlastní nebezpečí a za zdravotní stav atleta plně přebírá zodpovědnost zákonný zástupce
písemným oznámením, které předá vedoucímu trenérovi SpS,

f) pokud atlet nemá platnou vstupní sportovní prohlídku dle bodu d), e) nebo g), má spolek
povinnost vyřadit atleta ze SpS,

g) pravidelnou sportovní prohlídku absolvuje atlet jednou za 12 měsíců bez nutnosti vyšetření
standartního klidového EKG, pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta, rodinná anamnéza
atleta nebo není doporučeno registrujícím lékařem atleta nebo tělovýchovným lékařem,

h) atlet zařazený do SpS musí mít lékařský posudek vydaný registrujícím lékařem atleta
(poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost) nebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru
tělovýchovné lékařství se závěrem, že je atlet zdravotně způsobilý k výkonnostnímu
sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích,

i) ČAS doporučuje obsah sportovní prohlídky (vstupní i pravidelné) nechat na lékaři a na
základě anamnézy sportovce, rodinné anamnézy, výsledků vyšetření doporučit případná
doplňující vyšetření, obsah vstupní, pravidelné a mimořádné sportovní prohlídky se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu,

k) spolek zodpovídá za organizaci zdravotního sledování atletů SpS. Pokud atlet nevyužije
nabídky sportovní prohlídky organizované spolkem, je povinen zajistit si sportovní
prohlídku sám do data určeného spolkem,

l) spolky můžou vyžadovat rozsáhlejší sportovní prohlídku, pokud vyhodnotí, že je to
potřeba na základě zatížení atleta, objemu tréninku nebo na doporučení osobního trenéra
nebo vedoucího trenéra SpS,

m) pokud atlet nemá platnou pravidelnou sportovní prohlídku, má spolek povinnost vyřadit
atleta ze SpS,

n) hlavní osobou zodpovídající za problematiku sportovních prohlídek atletů SpS je vedoucí
trenér SpS,

o) vedoucí trenér SpS může požadovat mimořádnou sportovní prohlídku na doporučení
trenéra SpS, pokud se během roku vyskytnou závažné změny zdravotního stavu atleta nebo
nastala při tréninku nebo soutěži porucha vědomí, případně bezvědomí nebo na žádost
zákonného zástupce atleta, pokud nabude přesvědčení, že jeho zdravotní obtíže vznikly
nebo se zhoršují při soustavném výkonu sportu,

p) mimořádná sportovní prohlídka obsahuje základní vyšetření a další potřebná odborná
vyšetření dle vyhlášky č. 391/2013 § 6,

q) sportovní prohlídku hradí atleti (rodiče atletů), je možné využít příspěvek zdravotních
pojišťoven.

Vyřazení atleta ze SpS

a) dle rozhodnutí spolku může být atlet vyřazen ze SpS z důvodů neplnění povinností při
sportovní přípravě – zejména se jedná o kázeňské přestupky nebo problémy s účastí na
sportovní přípravě,

b) atlet musí být vyřazen ze SpS, pokud nemá platnou sportovní prohlídku nebo pokud mu
jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu.

Atletika Poruba > SPS středisko

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video